Privacybeleid

Welke gegevens worden er geregistreerd;
Wij verzamelen gegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, bijvoorbeeld van onze leden, leveranciers en sponsoren.
Het gaat om de navolgende gegevens:
– Voorletters, roepnaam en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummers (vast en/of mobiel);
– E-mailadres(sen).

Waarom worden deze gegevens geregistreerd
TWC de Maaspoort verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:
– Afhandelen van uw contributie en andere betalingen;
– Informeren over (sport-)activiteiten;
– Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering.

Hoelang deze gegevens worden bewaard;
TWC de Maaspoort zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor doelen, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële administratie, 1 jaar na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving).

Wie beheerder(s) is (zijn) van deze gegevens
Beheerders van deze gegevens:
– Secretariaat;
– Penningmeester.

Wie inzage heeft in deze gegevens
– Secretariaat;
– Penningmeester.

Dat er vooraf toestemming wordt gevraagd om deze gegevens te registreren
Dit doen we middels een formulier dat we aan de leden verstrekken.

Wat deze toestemming voor consequenties heeft voor publicaties van foto’s op website
Op de website kunnen foto’s geplaatst worden, bijvoorbeeld de clubfoto in tenue.
Er worden geen individuele foto’s geplaatst van leden of er wordt eerst toestemming gevraagd.

Rechten van het lid inzake voornoemde registratie
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Waar men terecht kan inzake klachten betreffende de geregistreerde gegevens
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Wat er is afgesproken inzake geheimhoudingspicht, beëindiging functie, datalekken etc
Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Alle personen die van de persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Hoe gegevens beveiligd zijn t.a.v. datalekken
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Op welke wijze datalekken worden geregistreerd en gedocumenteerd
Wij houden de volgende informatie bij van ieder datalek:
– Korte omschrijving van het lek;
– Wanneer het plaatsvond;
– Wat er met de gegevens is gebeurd ( zijn ze verloren gegaan, of door een onbevoegde ingezien, gekopieerd of gewijzigd?);
– Om welke soorten gegevens het gaat;
Wijze van documenteren: In het beveiligde administratieve bestand van het secretariaat.

Verstrekking van gegevens aan derden en zo ja met welk doel en welke gegevens
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Datum wanneer privacybeleid voor het laatst herzien is
20 november 2018.