Club & fietsreglement

Clubreglement

Artikel 1
Ieder lid neemt op eigen risico en voor eigen verantwoording deel aan de toertochten en activiteiten van de vereniging.

Artikel 2
Aanvragen voor het lidmaatschap van T.W.C. “De Maaspoort” worden door het bestuur van de vereniging beoordeeld. Na een proefperiode van 2 maanden in het actieve toerseizoen beslist het bestuur over de toelating van het lid.
De vereniging kan ook aspirant-leden toelaten tot de vereniging.

Artikel 3
Voorwaarden van het lidmaatschap van T.W.C. “De Maaspoort”:
a. De minimumleeftijd om als (aspirant)lid tot de vereniging toegelaten te worden, wordt op zestien (16) jaren gesteld.
b. Aanvragers voor het (aspirant)lidmaatschap dienen verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden (W.A-verzekering).
c. Nieuwe leden dienen te voldoen aan de in de statuten van de vereniging vermelde voorwaarden.
d. De geldigheid van het lidmaatschap bedraagt één jaar met dien verstande, dat, als het lidmaatschap na 1 januari van enig jaar is aangevangen, het lidmaatschap dat jaar slechts geldt tot en met 31 december van dat jaar. Het lidmaatschap wordt vervolgens telkens na betaling van de verschuldigde contributie met één jaar verlengd.
e. De vereniging kan op generlei wijze door de leden aansprakelijk worden gesteld.
f. De leden zijn verplicht regelmatig deel te nemen aan de toertochten van de vereniging.
g. Handelen in strijd met artikel 3F zal ter beoordeling van het bestuur leiden tot het voldoen van de borg als vermeld in het reglement lidmaatschap. De beoordeling vindt plaats ten tijde van de aanvang van een nieuwe 3 jaarstermijn waarbij door de vereniging nieuwe kleding ter beschikking wordt gesteld. Bij deze beoordeling wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden zoals bijv. overmacht door gezondheid, werk of overige persoonlijke omstandigheden.

Artikel 4
1 Naast de in de statuten vastgelegde redenen vervalt het lidmaatschap van de
vereniging bovendien:
a. Door gedrag in strijd met het verenigingsbelang of door daden die het belang van de vereniging schaden.
b. Door het niet betalen van de contributie.
2 Over het royeren van een lid wordt door het bestuur beslist. De betrokkene
wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5
Tot schorsing kan worden overgegaan indien:
a. Een lid zich tijdens de toertochten niet houdt aan de verkeersregels en/of de instructies ven de wegkapitein
b. Een lid op de een of andere wijze de vereniging schade berokkent of haar in kwaad daglicht stelt ten opzichten van derden.
De duur van de schorsing wordt bepaald door het bestuur. Zij wordt aan de betrokkenen schriftelijk meegedeeld.

Artikel 6
Ieder lid ontvangt vóór aanvang van het actieve toerseizoen een overzicht van de te rijden ritten.

Artikel 7
Bij pech onderweg wordt gewacht (op een veilige plek) en, indien nodig, wordt geassisteerd om het oponthoud zo kort mogelijk te houden.

Artikel 8
De vertrekplaats voor de toertochten is bij het kanon te Stevensweert, alwaar door de wegkapitein een presentielijst wordt bijgehouden.

Artikel 9
Tijdens de toertochten wordt er onder geen beding een wedstrijdelement aanvaard door het bestuur.

Artikel 10
Alle leden zijn verplicht om tijdens de clubtochten de verenigingskleding te dragen.

Aldus vastgesteld door het bestuur van T.W.C. “De Maaspoort” d.d. 01-02-2019.
Laatst gewijzigd: 3 juli 2022


Fietsreglement: Gedragsregels tijdens de toertochten

• Verkeersregels worden te allen tijde in acht genomen;
• Houd rekening met andere weggebruikers;
• Ieder lid volgt de instructies van de wegkapitein op met onthouding van commentaar;
• Gebruik een fietsbel en geen verbaal geluid;
• Er wordt indien mogelijk met 2 fietsers naast elkaar gefietst;
• De wegkapiteins bepalen de snelheid;
• Geef tijdig een teken bij gevaarlijke situaties/obstakels en verandering van richting;
• Bij bergopwaarts en viaducten wordt gewacht om te hergroeperen;
• Bij gezamenlijke tochten passen we de snelheid aan op die van de langzamere/zwakkere rijders;
• Iedereen die wil mag beurtelings op kop rijden. Bij zwaardere omstandigheden wordt verondersteld dat de sterkere rijders het kopwerk verrichten;
• Etensresten en verpakkingen worden niet aan de natuur toevertrouwd;
• Iedereen moet ervoor zorgen dat zijn fiets en toebehoren in goede staat van onderhoud verkeren;
• Zorg dat er altijd één of meerdere personen in staat zijn om bij een ongeval een hulpinstantie te waarschuwen;
• Altijd geldt: samen uit-samen thuis. Niemand achterlaten die het tempo niet kan volgen;
• Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij reparaties;
• We zijn een toerclub, geen prestatieve vereniging;
• Ieder lid is verplicht om tijdens de gezamenlijke tochten een valhelm te dragen;
• Bij tochten op dinsdagen, woensdagen, zondagen dient men de clubkleding te dragen;
• De eerste 5 km geldt als warming-up en wordt een rustiger tempo aangehouden;
• Het rijden in groepen zal in overleg met de leden worden vastgesteld, indien mogelijk tijdens de ALV, vóór aanvang van het fietsseizoen;
• Het benoemen van de wegkapiteins zal in overleg met de leden worden vastgesteld, indien mogelijk tijdens de ALV, vóór aanvang van het fietsseizoen;
• De groep wordt gesplitst als er meer dan 16 personen deelnemen ivm de verkeersveiligheid;
• Bij tochten waarbij we als gehele club samen fietsen worden er 2 of meer groepen geformeerd en zal er gereden worden met een tussenruimte van 200 meter de verkeersveiligheid te vergroten;
• De routes worden volgens het toerboek gereden. Alleen bij calamiteiten (pech, ongeval, weer) wordt hiervan afgeweken.

Elektrische fietsen binnen clubverband lees hier

Denk eraan dat niet de prestatie telt, maar de veiligheid en het plezier om samen te fietsen.
Bij schending van de regels kan het bestuur overgaan tot disciplinaire straf aan de overtreder(s).

Aldus vastgesteld door het bestuur van T.W.C. “De Maaspoort” d.d. 01-02-2019.
Laatst gewijzigd: 14 mei 2023